Hätätilanteiden hallinta

Sertifioituja hätätilanteiden hallintataitoja tarvitaan tehokkaan toiminnan takaamiseksi merionnettomuuksien sattuessa.

Hankkeessa kehitetään neljää aiheeseen liittyvää kurssia:

  • Väkijoukkojen ja kriisinhallinta
  • Fast Rescue Boat operaatiot
  • Laivan vakavuuden vaikutukset hätätilanteisiin ja evakuointeihin
  • Potilaan siirto ja evakuointi aluksella

Väkijoukkojen ja kriisinhallinta

Merenkulun hätätilanteissa, erityisesti matkustaja-aluksissa, ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen on tärkeää turvallisuuden kannalta. Miehistön on ymmärrettävä käyttäytymismalleja ja käytäntöjä, jotka auttavat vähentämään ihmisten paniikkia ja minimoimaan riskejä. Kurssin oppimistavoitteita ovat: määrällisest ison ihmisjoukon hallinta ja organisointitaidot hätätilanteissa, mukaan lukien onnettomuuspotentiaali, turvallisuussuunnitelma, turvallisuusorganisaatio, väkijoukkojen hallinta, erityisapua tarvitsevien henkilöiden auttaminen, stressinhallinta, ihmisten käyttäytyminen hätätilanteissa, ja hätätilanteiden tehokas hallinta.


Fast Rescue Boat operaatiot

Fast Rescue Boat Operations -kurssin tavoitteena on tarjota erityistä tietämystä ja käytännön kokemusta toimimisesta nopean pelastusveneen (FRB) kanssa äärimmäisissä hätätilanteissa. Kurssin oppimistavoitteet: nopean pelastusveneen käynnistämiseen ja toimintaan tarvittavat taidot hätätilanteissa, tietämys FRB:n tekniikasta, turvallisuuskysymykset, etsintätekniikat, ympäristörajoitukset sekä moottorin korjaus ja toiminta. Sisältö on IMOn sääntöjen mukainen.


Laivavakauden vaikutukset hätätilanteissa ja evakuoinnissa

Merenkulun hätätilanteissa aluksen vakaus on usein vaarassa. Aluksen kallistuminen ja leikkaaminen vaikuttavat voimakkaasti evakuointiin. Tulvien, uppoamisen ja kapseloinnin riskien hallitsemiseksi on merenkulussa otettu käyttöön kehittyneitä laitteita. Uusien laitteistojen asianmukainen käyttö edellyttää, että miehistöllä on vankka tausta ja ymmärrys teknisistä periaatteista ja tarvittavat käytännön taidot. Kurssin oppimistavoitteet: Osallistujien odotetaan hallitsevan tarvittavat vakavuuden taustateoriat liittyen ehjään ja vaurioituneeseen alukseen, laivojen liikkumiseen laivaväylällä, tulvan vaikutuksiin, rahdin sijoittamiseen ja siirtymiseen/liikkumiseen, osattava suorittaa tarvittavat toimet lastauslaskimella ja pystyttävä suorittamaan painolastivesisäiliön toimintoja hätätilanteissa.


Potilaan siirto ja evakuointi aluksella

Alukset ovat haasteellisia toimintaympäristöjä pelastushenkilöstölle. Laivojen liikkeet, evakuointi ylöspäin alasmenon sijaan, vesitiiviit osastot, teknisten laitteiden aiheuttamat esteet, kompaktit ahtaat käytävät ja jyrkät portaat saattavat aiheuttaa haasteita etenkin maissa normaalisti toimiville ensiapujoukoille /hätäkeskuksille, jotka eivät käy säännöllisesti laivoilla.

Kurssin oppimistavoitteet: osanottajat saavuttavat hyvän teoreettisen ja käytännöllisen ymmärryksen aluksista pelastusympäristöinä, ja heidän pitäisi kyetä turvallisesti tukemaan, siirtämään ja kuljettamaan potilaita erilaisissa aluksen hätäevakuointikenaarioissa.