Jūras medicīniskā aprūpe uz klāja

Izmēģinājuma kursi tiek īstenoti medicīnas māsu mācību programmā. Daži izmēģinājuma kursi tiek organizēti sadarbojoties jūrniecības un medicīnas māsu izglītības iestādēm. Saturs atbilst māsu izglītības programmai un attiecīgajiem jūrniecības noteikumiem.

Šajā saistībā ir izstrādāti četri mācību kursi:

  • Pacientu pārbaude un medicīnas iekārtas uz klāja
  • Medicīniskā komunikācija uz kuģa un ar sauszemi
  • Uzlabota aprūpe ārkārtas situācijās
  • Medicīniskā apmācība jūrniekiem.

Pacientu pārbaude un medicīnas iekārtas uz klāja

Mūsdienu tehnoloģijas, kas ir pieejamas, dod iespēju veiksmīgāk risināt ārkārtas situācijas medicīnā. Tās var izmantot, lai novērstu dažādas problēmas. Jaunumi tehnoloģiskās rada pārmaiņu nepieciešamību mācību programmās, mūžizglītības īstenošanā un pastāvīgu medicīniskā personāla izglītošanos. Mācību kursa apguves mērķi ir saistīti ar pacientu pārbaudi, kā arī pacientu novērošanu un ārstēšanu, izmantojot medicīnas iekārtas.


Medicīniskā komunikācija uz kuģa un ar sauszemi

Medicīnas ārkārtas situācijās ļoti svarīga ir komunikācija, jo uz klāja esošajiem pacientiem palīdzību sniegt var tikai tie cilvēki, kuri guvuši vismaz minimālu medicīnisko apmācību. Daudznacionāls un skaita ziņā ierobežots apkalpes sastāvs rada sarežģījumus. Par laimi jāatzīmē, ka telemedicīna piedāvā jaunas iespējas. Mācību kursa apguves mērķi ir saistīti ar komunikāciju ārkārtas situācijās. Dalībnieki gūst zināšanas par telemedicīnas sistēmām un personāla lomu ārkārtas situācijās. Telemedicīnas un televeselības jomā dalībnieki gūst zināšanas, konsultējoties ar apkalpes locekļiem uz kuģa un kuģa ārstu (no kuģa uz krastu).


Uzlabota aprūpe ārkārtas situācijās

Kursa tēmas ir slimības un traumas, pirmā palīdzība ārkārtas situācijā, zāļu krājumi uz kuģa un māsu darba procesa dokumentācija un ziņojumi, izmantojot ISBAR. Mācību kursa apguves mērķi ir saistīti ar patstāvīgu darbu medicīniskās palīdzības sniegšanā ārkārtas situācijās un sadarbību ar ārstniecības iestādēm, diagnozes noteikšanu un ārkārtas aprūpes plāna izstrādi, pamatojoties uz pacienta slimības vēsturi, novērojumiem, simptomiem un konstatējumiem sadarbībā ar ārstu.


Medicīniskā apmācība jūrniekiem

IMO (Starptautiskā Jūrniecības organizācija) ir noteikusi minimālās prasības pirmās medicīniskās palīdzības un medicīniskās aprūpes sniegšanai (jūrniekiem). Izglītības saturs ir skaidri definēts, un attīstība pārsvarā ir vērsta uz mācību metodēm un materiāliem. Mācību kursa apguves mērķi ir pirmā medicīniskā palīdzība (jūrniekiem) un medicīniskā aprūpe un pirmā medicīniskā palīdzība (kuģu vadības virsniekiem). Pēc kursu pabeigšanas dalībnieki gūst zināšanas par minētajām tēmām un pirmo palīdzību ārkārtas situācijās uz kuģa. Tiek apgūta prasme ārkārtas situācijā atpazīt pacienta tūlītēju vajadzību pēc palīdzības un, pamatojoties uz simptomiem, noteikt aprūpes steidzamību. Dalībnieki zina, kā izmeklēt un ārstēt pacientus ārkārtas situācijās, lai novērtētu un uzturētu pacienta dzīvībai svarīgās funkcijas. Turklāt dalībnieki gūst pamatzināšanas par pacientu pārvietošanu un evakuāciju, kā arī par medicīniskām konsultācijām, izmantojot radiosakarus.