Hantering av nödsituationer

Certifierad nödsituationkompetens behövs för hantering av olyckor till sjöss.

Fyra kurser utvecklas inom detta område:

  • Krishantering och folksamlingar
  • Hantering av snabb räddningsbåt
  • Fartygsstabilitet vid nödsituationer och evakuering
  • Patientförflyttning och evakuering ombord

Krishantering och folksamlingar

I nödsituationer till sjöss, särskilt ombord på passagerarfartyg, är beteende hos personer ombord viktigt för säkerheten. Besättningen behöver förstå beteendemönstren och ha rutiner som hjälper till att minska paniken och minimera riskerna. Kursens lärandemål: Förvaltning och organisation av stora folksamlingar nödsituationer, inklusive olyckspotential, säkerhetsplan, säkerhetsorganisation, folksamlingshantering, stöd till personer som behöver specialhjälp, stresshantering, mänskligt beteende i nödsituationer och effektiv hantering av nödsituationer i allmänhet.


Hantering av snabb räddningsbåt

I kursen Fast Rescue Boat Operations är målet att ge särskild kunskap om och praktisk erfarenhet av drift med snabb räddningsbåt (FRB) i extrema situationer. Lärandemålen är: färdigheter som behövs för att starta och driva en snabb räddningsbåt i nödfall, kunskap om FRB:s teknik, säkerhetsfrågor, sökteknik, miljöbegränsningar, samt reparation och drift av motorer. Innehållet överensstämmer med IMO-föreskrifterna.


Fartygsstabilitet vid nödsituationer och evakuering

I sjöfartssituationer är fartygets stabilitet i fara. Fartygs slagsida och trim har stor betydelse vid evakueringar. För hantering av riskerna med vattenintag, sjunkning och haveri har sofistikerad utrustning införts inom sjöfarten. Korrekt användning av den nya utrustningen kräver att besättningen har solid kunskap om principerna och nödvändiga praktiska färdigheter. Kursens lärandemål: Deltagarna förväntas behärska bakgrundsteorin om intakt och skadad fartygsstabilitet, fartygsrörelser i farled, effekter av vatten ombord, grundstötning och förskjutningar i lasten, att kunna utföra nödvändiga operationer med en lastningsdator och kunna utföra ballastvattentankoperationer i nödsituationer.


Patientförflyttning och evakuering ombord

Fartyg är svåra miljöer för räddningspersonal. Fartygsrörelser, evakuering uppåt i stället för nedåt, vattentäta utrymmen, hinder av teknisk utrustning, kompakta korridorer och branta trappor kan utgöra utmaningar, speciellt för landbaserade beredskapsmän som inte besöker fartyg regelbundet. Kursens lärandemål: Deltagarna uppnår en bra teoretisk och praktisk bild av fartyg som räddningsmiljöer och de ska kunna stödja, överföra och transportera patienter på ett säkert sätt i olika olycksscenarier.