Sjukvård ombord

Pilotkurserna genomförs i vårdutbildningen. Några av pilotkurserna är organiserade tillsammans med maritima och vårdinstitutioner. Innehållet överensstämmer med vårdutbildningsprogram och relevanta sjöfartsregler.

Fyra kurser har utvecklats inom detta område:

  • Patientundersökning och medicinsk utrustning ombord
  • Medicinsk kommuniation ombord och mellan fartg och land
  • Avancerad nödsjukvård
  • Sjukvård för sjöpersonal

Patientundersökning och medicinsk utrustning ombord

Möjligheter i ny teknik för att reagera på nödsituationer, såsom intelligent medicinsk utrustning, har blivit tillgängliga. Dessa kan användas för att motverka utmaningarna. Den kontinuerliga teknologiska förändringen kräver nya strukturer till läroplaner, praxis för livslångt lärande och kontinuerlig medicinsk utbildning för personalen. Lärandemålen för denna kurs är relaterade till patientundersökning samt övervakning och behandling av patienter med medicinsk utrustning.


Medicinsk kommuniation ombord och mellan fartg och land

Kommunikation i medicinska akuta fall är viktigt, eftersom patienter ombord får hjälp avpersoner som endast har minimal medicinsk utbildning. Multinationella besättningar och minskad bemanning ökar utmaningarna. Lyckligtvis erbjuder telemedicin nya möjligheter. Kursens lärandemål syftar till kommunikation i nödsituationer. Deltagarna lär sig om telemedicinsystem ombord och om personalens roll i nödsituationer. Inom telemedicin och telehälsa lär sig deltagarna om rådgivning till besättningsmedlemmarna ombord och om konsultation med fartygets läkare (skepp till land).


Avancerad nödsjukvård

Ämnen på kursen är sjukdomar och skador, akut första hjälp, skeppsapotek samt sjukdomsprocessdokumentation och rapportering med ISBAR. Kursens lärandemål är relaterade till självständigt arbete i akutsjukvårdssituationer och samarbete med myndigheter inom behandlingar, arbetsdiagnos och akutvård, baserat på patienthistoria, observationer, symptom och funktionssätt i samarbete med en läkare.


Sjukvård för sjöpersonal

IMO (Internationella sjöfartsorganisationen) har fastställt minimikrav på medicinsk förstahjälp ombord och sjukvård för sjöfolkspersonal. Innehållet i utbildningen är väldefinierat, så främst är utvecklingen riktad mot undervisningsmetoder och material. Lärandemål med kursen är medicinsk första hjälp för sjömän samt sjukvård och medicinsk första hjälp för skeppsbefäl. Efter deltagande i kurserna har deltagarna god kompetens inom dessa områden och första hjälpen i nödsituationer ombord. De kan känna igen det omedelbara behovet av hjälp från en akutmottagare och att identifiera brådskande vård, på grundval av symptom. Deltagarna vet hur man undersöker och behandlar akutpatienter för att stödja och bedöma tillräckligheten hos patientens vitala funktioner. Vidare lär deltagarna grunderna för patientöverföring och evakuering, samt vårdrådgivning via radio.